ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತವು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತವು 12 ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಮತ್ತು 229  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
Back
AREA

ಒಟ್ಟೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು                       : 12

ಹೋಬಳಿಗಳು                               : 35

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು                    : 229

ಗ್ರಾಮಗಳು (2011 ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ)   : 1243 (ಜನವಸತಿ) 46 (ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ)

ಒಟ್ಟೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ                              : 10277 Sq.km

ಜನಸಂಖ್ಯೆ (2011 ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರÀ)   : 1437169

ಪುರುಷ                                        : 726256

ಮಹಿಳೆ                                        : 710913

ನಗರ                                         : 418981

ಗ್ರಾಮೀಣ                                     : 1018188

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS