Back
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ/ಶಿರಸಿ

ಕ್ರ.ಸಂ    

ಹುದ್ದೆ

ವಿಳಾಸ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸÀ

1

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಕಛೇರಿ,

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,

ಕಾರವಾರ

08382-220556

 

predkarwar@gmail.com

 

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಕಛೇರಿ,

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,

ಶಿರಸಿ.

 

08384-226381

ee_zpedsirsi@yahoo.co.in

ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ರೂಪರೇಷಗಳು :-

 

ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ :-

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS