Back
ಡಿಅರ್.ಡಿ.ಎ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾವಿ,

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ)(ಪ್ರ),

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ,

ಕರ್ನಾಟಕ,

ಪಿನ್‌ ಕೋಡ್:‌ 581301

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ) ರವರ ಕಾರ್ಯಗಳು :

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS